De SpongeTop is een waterretentiedak dat wateroverlast beperkt, met name in verstedelijkte gebieden waar daken, pleinen en betegelde tuinen zorgen voor een grote verhardingsgraad. De SpongeTop is een robuuste klimaatoplossing.

 

Retentiedak met hydrofiel (drukvaste steenwol)

Door de klimaatverandering valt er niet alleen méér regen, de buien worden ook steeds zwaarder. In korte tijd moet daarom veel water worden opgevangen en verwerkt. Vaak kunnen riolen de extreme waterhoeveelheden niet aan, met als gevolg groeiende wateroverlast. Door water te bergen op platte daken kan deze overlast worden verminderd.

Uitgebreid onderzoek door ACO, Universal Greenfields en Lapinus leidde tot de introductie van de ACO SpongeTop. De basis hiervoor komt van Dirk Roosendaal van Universal Greenfields, die op het idee kwam om platen van hydrofiel, drukvaste steenwol op het dak te leggen en zo water te bufferen. Tussen de steenwolvezels bestaat 95% ruimte om water te bergen.

Bovendien heeft hydrofiel steenwol een capillaire werking: het houdt het water vast en tart daardoor de zwaartekracht. De SpongeTop platen worden afgewisseld met drainagematten en vormen zodanig waterkamers en bergingspolders die op hun beurt weer kansen bieden voor meer biodiversiteit.

De steenwol buffer neemt water op en houdt het vast; sedum, warmte en wind zorgen voor verdamping van het regenwater waardoor slechts een klein deel in vloeibare vorm van het dak af zal komen. Afhankelijk van de bodemgesteldheid en grondwaterstand kan het overschot eventueel in de bodem geïnfiltreerd worden.

In 2017 werd een ACO SpongeTop dak gerealiseerd op het bestaande dak van het Daltoncollege in Voorburg. Hier worden continu metingen verricht op het gebied van neerslag, buffering, afgifte, temperatuur. Opvallende bijkomstigheid is een tot 5 graden lagere temperatuur in de ruimtes onder dit blauwgroene dak ten opzichte van het bestaande dak.